panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Recruitment

Uniwesytet Gdański
Wydział Matematyki i Fizyki

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
oraz
INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ I ASTROFIZYKI

oferują w roku akademickim 2003/2004
absolwentom szkół średnich
interesujące studia na kierunku

Fizyka

U nas możesz zdobyć:

 • tytuł magistra edukacji z prawem nauczania dwóch przedmiotów:
  • fizyka z matematyką
  • fizyka z informatyką
 • tytuł magistra fizyki
 • tytuł magistra fizyki ze specjalnością:
  • fizyka biomedyczna
  • fizyka komputerowa
  • fizyko-chemia materiałów

Powrot Powrot

Co oferujemy?

Mając świadectwo dojrzałości oraz szczere chęci oddania się pracy badawczej lub dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia (nie tylko szkolnego) lub po prostu z ciekawości świata możesz wybrać następujące studia prowadzone przez Instytut Fizyki Doświadczalnej oraz Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego:

Ukończenie dwuprzedmiotowej specjalności nauczycielskiej daje absolwentom (magistrom edukacji) szersze możliwości na rynku pracy.

Powrot Powrot

Czy musisz studiować na raz wybranym kierunku lub specjalności?

Absolutnie nie! Jako młody człowiek mogłeś się przecież minąć z powołaniem i wybrany przez Ciebie kierunek studiów nie odpowiada Tobie. Nie martw się. Istnieje możliwość przenoszenia się w trakcie studiów w ramach przedstawionych Ci specjalności. Im wcześniej to uczynisz, tym lepiej - będzie mniej różnic programowych do nadrobienia. Istnieje też możliwość równoległego studiowania dwóch kierunków - ale to dla utalentowanych i pracowitych. Ci ostatni mogą bowiem studiować według indywidualnego planu studiów (IPS). Studiując w ten sposób można:

 • skończyć studia w terminie krótszym niż przewiduje plan na danym kierunku
 • zmieniać dowolnie przedmioty studiowania, rezygnować z jednych, dobierać sobie inne według osobistych zainteresowań - oczywiście w uzgodnieniu z opiekunem naukowym i za zgodą Dziekana Wydziału
 • znając dobrze język obcy (angielski, niemiecki lub francuski) można odbywać część studiów zagranicą.

Przy Instytutach istnieje aktywne Koło Naukowe Fizyków. Organizuje ono wycieczki do znanych ośrodków naukowych, obozy naukowe i wykłady z zaproszonymi naukowcami. Można więc w ramach jego działalności rozwijać swoje indywidualne zainteresowania.

Wydział Matematyki i Fizyki posiada uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych. Na Wydziale istnieje Studium Doktoranckie, które umożliwia fizykom dalsze kształcenie po uzyskaniu tytułu magistra.

Powrot Powrot

Wymagane dokumenty

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Matematyki i Fizyki, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 552-90-26 lub (058) 552-90-27 w dniach 2.06 - 11.07.2003r. (poniedziłek, wtorek, środa, piątek godz. 10.00 - 13.00; czwartek godz. 14.30-16.30)

Aby wziąć udział w konkursie świadectw należy złożyć w teczce tekturowej z opisem (nazwisko i imię, adres zamieszkania, ew. numer telefonu, kierunek i specjalność studiów) następujące dokumenty:

 • podanie (druk podania UG)
 • oryginał lub kserokopię świadectwa dojrzałości
 • maturzyści z roku 2003 winni złożyć orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny szkolnej w ostaniej klasie szkoły średniej (tzw. badania bilansowe), zaś maturzyści z lat ubiegłych zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku
 • oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej
 • dwie koperty z adresem kandydata

Powrot Powrot

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji szczegółowych udzielają:

  Dyrekcja Instytutu Fizyki Doświadczalnej
  80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57, pokój 203
  tel. (058) 341-31-75 lub (058) 552-92-54

  Dyrekcja Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
  80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57, pokój 364
  tel. (058) 341-87-00 lub (058) 552-92-30
lub można je znaleźć na stronie internetowej http://www.univ.gda.pl

Powrot Powrot